Onderwijs op maat

De Gabriëlschool heeft als uitgangspunt dat ieder kind uniek is, maar dat opgroeien en leren wel samen gebeurd. De slogan van onze school past uitstekend bij deze uitgangspunten: ’Samen uniek!’ In de praktijk betekent dit dat we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van ieder kind. 

Handelingsgericht werken (HGW)
Handelingsgericht werken wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. HGW wil adaptief onderwijs concreet maken. HGW gaat uit van zeven principes, die er met elkaar voor zorgen dat de onderwijsbehoeften van de kinderen centraal staan en dat er goed afgestemd wordt met het kind en zijn ouder(s). Ook is het bij HGW belangrijk dat er doelgericht, systematisch en transparant wordt gewerkt. 

Adaptief onderwijs
Adaptief onderwijs gaat uit van de verschillen tussen kinderen en stemt het onderwijs af op de behoefte van de leerlingen. De visie erachter is dat kinderen beter leren als de leerstof op de interesses van de leerlingen is afgestemd. Adaptief onderwijs wil afwisseling in de lessen en meer aandacht voor samenwerken. Het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd. 

Spaans
Naast het reguliere programma en het eventuele extra werk dat binnen de groep geboden wordt, wordt aan meerbegaafde kinderen vanaf groep 6 Spaans aangeboden. De lessen worden een keer per week gegeven door dhr. William Vastbinder. 

Meerbegaafden
We vinden dat kinderen die méér aankunnen, dus niet alleen hoogbegaafde kinderen, ook geprikkeld moeten worden om verrijkingsopdrachten te maken. In alle leerjaren willen we deze kinderen volgen en verrijkingsstof aanbieden op hun niveau. We kiezen er eerder voor om deze kinderen verbreding en verdieping aan te bieden dan ze versneld door de stof te laten gaan. Wel kunnen meerbegaafde kinderen met minder instructie door de stof, waardoor er tijd overblijft voor verrijkingsmateriaal. Sommige kinderen bezoeken de Meerkoetengroep, waar verrijking en verdieping wordt gegeven m.b.t. de wereldoriëntatie-thema’s. Ook wordt in deze groep extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld filosoferen en taakaanpak. Ook doet er elk jaar een groep kinderen mee met de First Lego League

Ondersteuningsprofiel
In ons ondersteuningsprofiel kunt u lezen hoe de interne zorgstructuur van onze school is opgebouwd wat dit betekent voor het meerjarenbeleid 2018-2022. Klik hier voor het ondersteuningprofiel