Ouderbetrokkenheid

Ouders zijn voor onze school een onmisbare schakel. Het samenwerken van stamgroepleiders, ouders en kinderen hoort bij de Gabriëlschool. De inzet en betrokkenheid van ouders zijn waarborgen voor de kwaliteit van onze school. Ouders zijn en worden dan ook op alle fronten bij de school betrokken.

Stamgroepouders
In onze school heeft iedere stamgroep één of twee stamgroepouders. Deze ouder is de schakel tussen ouders en stamgroepleider.
De stamgroepouder:

  • ondersteunt de stamgroepleider op velerlei gebied, zoals het regelen en mede-organiseren van ouderavonden, feesten, groepsactiviteiten en hand- en spandiensten
  • betrekt de ouders bij de activiteiten op school en in de groep
  • is aanspreekpunt voor ouders en stamgroepleider
  • onderhoudt een goed contact met de andere ouders en de stamgroepleider 

Oudervereniging
Binnen onze school hebben we een actieve oudervereniging. De leden worden gekozen door en uit de ouders, evenredig verdeeld over de twee locaties van de school. Zij ziet zichzelf daarom ook als afvaardiging en spreekbuis van de ouders. De oudervereniging vraagt per kind een vrijwillige bijdrage van € 43,-  Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van activiteiten die niet onderwijsgebonden zijn, zoals feestelijke activiteiten, sportevenementen en overige bijzondere activiteiten en uitstapjes met de groep. Daarnaast wordt er voor ieder kind € 10,- per jaar gespaard voor het eindkamp in groep 8. 
Samenstelling Oudervereniging

Voorzitter Laura van Kalkhoven laurabuijsse@gmail.com
Penningmeester Rosemarije Klunder rosemarije_klunder@hotmail.com 
Kelnarij Corine Bout kolintje2@hotmail.com
Namens team Sander van Zomeren s.vanzomeren@gabriel-school.nl 

Klik hier voor het jaarverslag OV 2016-2017.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en signalerende bevoegdheid en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan team en directie. Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het College van Bestuur van de SKOFV. Maar omdat het beleid leraren, kinderen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het bestuur overleggen met de medezeggenschapsraad. Ouders en personeel kunnen via de MR veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en medewerkers. Voor de hele SKO is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR 2.0 houdt zich bezig met schooloverstijgende zaken. In deze GMR zitten afgevaardigden van een aantal scholen binnen de scholengroep. Wat betreft de rechten en de plichten van de Medezeggenschapsraad verwijzen we naar de schoolgids. Ook op de website van de SKO (www.skofv.nl) kunt u hierover meer informatie vinden.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

   
Ouder- voorzitter Ronald Kingma r.kingma@gabriel-school.nl
Ouder Gerwin van de Steeg gvandesteeg@gmail.com
Ouder Jan Willem Ruitenbeek j.ruitenbeek@gabriel-school.nl
Team Paola Joustra p.joustra@gabriel-school.nl
Team Hester Loot h.loot@gabriel-school.nl
Team Esther Koumans e.koumans@gabriel-school.nl

Klik hier voor het jaarverslag MR 2016-2017.

Parnterschapsteam
Sinds twee jaar heeft de Gabriëlschool partnerschapsteam. Dit team van ouders en leerkrachten werkt samen aan het verbetreren van de school. De input van dit team komt uit de eerder gehouden wensen- en verwachtingenavond voor alle ouders. Het partnerschapsteam komt 4 keer per jaar bijeen. De uitkomsten worden teruggekoppeld naar de school en de overige ouders.