Veiligheid

Stamgroepleiders en kinderen brengen op school heel wat tijd door. Als kind vaak een paar jaar, als stamgroepleider soms je hele werkende leven lang. Voor beiden is het daarom de moeite waard zich in te zetten voor een plezierig en veilig klimaat in de school.

Sociale veiligheid
Met sociale veiligheid bedoelen we een manier van omgaan met elkaar, die gevoelens van veiligheid oproept. Je hoeft niet op je hoede te zijn, je kunt jezelf zijn, er zijn plezierige omgangsvormen. Je kunt als stamgroepleider rustig je werk doen en als kind zonder angst door de school lopen. Er wordt met je meegedacht en je wordt geholpen. Er wordt wel eens geplaagd, maar niet gepest, er zijn wel conflicten, maar die lopen niet uit de hand, er is wel eens iemand boos, maar er wordt niets vernield, je wordt respectvol behandeld, er gebeurt niets dat je bang maakt. Het is er veilig. 

Kanjertraining
De Gabriëlschool werkt vanaf 2006 met de Kanjertraining. Wij zijn de eerste en enige officiële Kanjerschool in de gemeente Putten. De Kanjertraining heeft als doel dat ieder kind zich gesterkt voelt, meer zelfvertrouwen heeft, beter grip heeft op sociale situaties en zijn of haar gevoelens beter kan uiten. Het werken in groepen heeft hierbij een gezonde wisselwerking. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft te maken met hun zelfbeeld en hun opvattingen over de buitenwereld. Op school gelden de volgende Kanjerafspraken:

Schorsen en verwijderen
In de schoolgids die elke basisschool heeft, staat in welke gevallen het schoolbestuur een kind kan schorsen. Een geschorst kind mag tijdelijk niet op school komen en geen lessen volgen. Het beleid van de Gabriëlschool kunt u hier lezen.

Fysieke veiligheid
Elk twee jaar stelt de school een risico-inventarisatie en -evaluatie op. Uit deze inventarisatie komt naar voren welke aandachtspunten er zijn in de fysieke omgeving. Onze speeltoestellen worden eenmaal per jaar gecontroleerd door een externe organisatie. Binnen de school zijn diverse BHV’ers aanwezig en worden minimaal één keer per jaar ontruimingsoefeningen gehouden met de hele school.

Overige aanvullende informatie kunt u vinden in ons veiligheidsplan